Rada Rodziców

Reprezantanci klas:

1A

Serwin Marian, Pyrz Agnieszka, Krzysztofek Dorota

2A

Kostuch Bożena, Góra Agnieszka, Czapiga Bożena

3A

Palonek Monika, Fryczek Joanna, Iwańska Urszula

3B

Wojtoń Małgorzata, Taborska Iwona, Pigoń Marzena


REGULAMIN RADY RODZICÓW NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA ŚWIĘTEGO WOJCIECHA W STANIĄTKACHNa podstawie artykułu 53, ustęp 3 ustawy z dnia 17 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z poź. zmianami) Rada Rodziców uchwala się, co następuje:

§1

Zakres kompetencji Rady Rodziców określa Statut Szkoły. Zasady tworzenia Rady określa uchwała zgromadzenia ogółu rodziców uczniów szkoły.

§2

1. Rada działa za pomocą swoich organów, którymi są:
1) rada klas,
2) przewodniczący Rady Rodziców,
3) Prezydium Rady Rodziców.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą wyłącznie rodzice uczniów Szkoły, a w skład rady klasy rodzice uczniów danej klasy.

§3

Rada Rodziców działa na zebraniach. Zebranie Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej kompetencji, jak również w sprawach:
1) wyboru Prezydium Rady Rodziców,
2) rozwiązania Rady Rodziców.

§4

1. W zebraniach Rady Rodziców może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor Szkoły.
2. Przewodniczący Rady Rodziców może, za zgodą lub na wniosek Rady, zapraszać inne osoby na zebrania Rady Rodziców.

§5

1. Zebranie Rady Rodziców zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 rad klasowych lub dyrektora Szkoły.
2. Zebranie zwołuje się co najmniej dwa razy w roku, w tym pierwsze we wrześniu każdego roku.
3. O terminie i miejscu zebrania Rady zawiadamia się członków Rady i dyrektora na 14 dni przed terminem zebrania, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego na 3 dni przed terminem.

§6

Zebrania Rady Rodziców przygotowuje i prowadzi przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Prezydium Rady.

§7

Porządek zebrania może być rozszerzony o propozycje zgłaszane przez dyrektora Szkoły i członków Rady.

§8

1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.
2. Uchwała o rozwiązaniu Rady podejmowana jest bezwzględną większością głosów (bezwzględna większość głosów jest to liczba głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos łączną liczbę głosów przeciwnych i wstrzymujących się).
3. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym.
4. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym po przyjęciu formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

§9

Kworum wymagane do podjęcia uchwały przez Radę Rodziców wynosi:
1) co najmniej 50% członków Rady w pierwszym terminie zebrania,
2) co najmniej 25% członków Rady w drugim terminie zebrania (wyznaczonym nawet w tym samym dniu).

§10

1. Rada dokumentuje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokółu lub tworząc uchwały w formie odrębnych dokumentów.
2. Protokół z zebrania Rady Rodziców winien zawierać:
1) numer, datę i miejsce zebrania,
2) stwierdzenie prawomocności zebrania (dołączona lista obecności),
3) stwierdzenie przyjęcia protokółu z poprzedniego zebrania,
4) zatwierdzony porządek obrad,
5) przebieg obrad, głosy w dyskusji, zgłaszane wnioski,
6) treści podjętych uchwał,
7) podpisy przewodniczącego i protokolanta zebrania.
3. Uchwały wymagające zachowania formy innych dokumentów, to uchwały w sprawach:
1) przyjęcia Regulaminu Rady Rodziców lub zmiany Regulaminu,
2) rozwiązanie Rady Rodziców,
3) innych ustalonych przez Radę Rodziców.
4. Dokumenty tworzone na potrzeby ust. 3 zawierają:
1) tytuł uchwały, składający się z numeru uchwały, nazwy organu, który ją wydał, daty podjęcia uchwały i zwięzłego opisu przedmiotu uchwały,
2) podstawę prawną podjęcia uchwały,
3) tekst uchwały,
4) podpis przewodniczącego.

§11

1. Rodzice uczniów klas, przy obecności co najmniej 50% osób, na pierwszym zebraniu wybierają spośród siebie trójki klasowe w składzie:
1) przewodniczący,
2) zastępca,
3) skarbnik.
2. Kadencja trójek klasowych trwa do wyboru nowej rady w kolejnym roku szkolnym.
3. Do głosowania podczas zebrań rodziców w różnych sprawach stosuje się przepisy §8.

§12

Trójki klasowe reprezentują rodziców uczniów klasy w Radzie Rodziców na zasadach wynikających z Regulaminu. Może również występować, w porozumieniu z wychowawcą klasy, z wnioskami do dyrektora lub innych nauczycieli w sprawach istotnych dla klasy w ramach kompetencji Rady Rodziców.

§13

1. Pracami trójek klasowych kieruje przewodniczący.
2. Przewodniczący trójek klasowych:
1) reprezentuje rodziców uczniów klasy,
2) utrzymuje stały kontakt z wychowawcą klasy,
3) organizuje prace członków rady klasy,
4) zwołuje na wniosek wychowawcy posiedzenia trójek klasowych i ogólne zebrania rodziców klasy.

§14

1. Prezydium Rady Rodziców wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady Rodziców pomiędzy jej zebraniami, z wyjątkiem spraw zawartych w §3.
2. Prezydium, składające się z czterech osób, wybiera Rada Rodziców spośród swoich członków, w głosowaniu jawnym lub tajnym, wg kolejności otrzymanej liczby głosów.
3. W skład Prezydium wchodzi co najmniej jeden przedstawiciel rodziców poszczególnych klas.

§15

1. Kadencja Prezydium trwa trzy lata.
2. Rada może odwołać Prezydium w całości lub dokonać wyboru nowych jego członków w trybie wyborów uzupełniających.

§16

1. Pierwsze posiedzenie Prezydium po jego wyborze przez Radę Rodziców poświęcone jest wyborowi:
1) przewodniczącego, pełniącego również funkcje przewodniczącego Rady Rodziców,
2) zastępcy,
3) skarbnika.
2. Przewodniczący:
1) reprezentuje Radę Rodziców wobec innych organów,
2) kieruje pracą Rady Rodziców zgodnie z regulaminem oraz pracą Prezydium, określając zakresy zadań poszczególnych jej członków.
3) zwołuje i prowadzi posiedzenia Prezydium,
4) zwołuje zebrania ogólne rodziców z inicjatywy własnej, Prezydium, dyrektora szkoły.
3. Posiedzenia Prezydium przewodniczący zwołuje co najmniej raz w miesiącu lub w zależności od potrzeb.
4. Uchwały Prezydium podejmowane i protokołowane są wg zasad obowiązujących w tym regulaminie.

§17

1. Rada Rodziców może podjąć uchwałę o samorozwiązaniu się, jeśli uzna, że nie może w sposób właściwy reprezentować interesów rodziców uczniów szkoły.
2. Rozwiązanie Rady Rodziców jest równoznaczne z rozwiązaniem Prezydium.

§18

1. Zmiana regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.
2. Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych przepisów.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.X.2002
FB. Gimnazjum w Staniątkach. StaniątkiDołącz do nas.
Logo BIP. Gimnazjum w Staniątkach. Staniątki
GODZINY PRACY

SEKRETARIAT GIMNAZJUM

Poniedziałek - Piątek

800 - 1400

PRZYJMOWANIE STRON

Poniedziałek - Piątek

900 - 1300PEDAGOG SZKOLNY

mgr Ewelina Matyja

Godziny dyżurów dla uczniów i rodziców:

Poniedziałek

900 - 1430
Wtorek

900- 1330
Piątek

845 - 1230

ZEBRANIA
12 września 2016
godz. 1730
26 października 2016
godz. 1730
19 grudnia 2016
godz. 1730
Informacja o zagrożeniach.
27 stycznia 2017
godz. 1730
30 marca 2017
godz. 1730
15 maja 2017
godz. 1730
Informacja o zagrożeniach.


Licznik odwiedzin