Losowa Fotka
Statut Szkoły
STATUT SZKOŁY

"1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, podstawie programowej kształcenia ogólnego, przepisach wykonawczych oraz Programie Wychowawczym Gimnazjum.

2. Program Wychowawczy Gimnazjum i Program Profilaktyki lub ich zmiany uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

3. Gimnazjum przygotowuje każdego ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

4. Podstawą wychowawczą uczniów w gimnazjum staje się chrześcijański system wartości na podstawie deklarowanego prawa Rodziców do religijnego wychowania swoich dzieci.

5. Gimnazjum w szczególności:
1) Umożliwia zdobycie rzetelnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia gimnazjum oraz kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.
2) Wspiera rozwój intelektualny, psychiczny, fizyczny i zdrowotny ucznia.
3) Umożliwia kształcenie twórczego myślenia oraz umiejętności wykonywania zdobytej wiedzy, aby w ten sposób przygotować młodzież do dalszej nauk i pracy w warunkach współczesnego świata.
4) Rozwija motywację uczniów, jako jedną z najważniejszych sił ukierunkowujących ich działania.
5) Zapewnia uczniom bezpieczeństwo podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych i podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę.
6) Sprawuje opiekę nad uczniami i w razie potrzeby wybiera rodzaj pomocy.

6. Klasyfikowanie i promowanie uczniów jest zgodne z ogólnie obowiązującymi zasadami.

7. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych.

8. Szkoła wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej oraz umożliwia podtrzymanie kultury i tradycji regionalnej w ramach pracy edukacyjnej.

9. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Niepołomicach i na wniosek rodziców, wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu umożliwia uczniom uzyskanie pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

10. Dla uczniów ( z zaburzeniami rozwojowymi, defektami fizycznymi ) lub mającymi trudności w nauce szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może zorganizować zajęcia wyrównawcze, reedukacyjne lub gimnastykę korekcyjno– kompensacyjną.

11. Dla uczniów z deficytami rozwojowymi na podstawie Orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i w porozumieniu z organem prowadzącym Dyrektor szkoły organizuje nauczanie indywidualne.

12. Uczniów wymagających badań specjalistycznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wychowawcy klas są zobowiązani zgłosić do Dyrektora szkoły w każdym czasie.

13. Uczniom wybitnie zdolnym szkoła umożliwia :
1) indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki,
2) udział w konkursach organizowanych przez szkołę,
3) udział w olimpiadach przedmiotowych,
4) udział w międzyszkolnych konkursach i zawodach sportowych.
"

POBIERZ PEŁNĄ TREŚĆ STATUTU SZKOŁY
FB. Gimnazjum w Staniątkach. StaniątkiDołącz do nas.
Logo BIP. Gimnazjum w Staniątkach. Staniątki
GODZINY PRACY

SEKRETARIAT GIMNAZJUM

Poniedziałek - Piątek

800 - 1400

PRZYJMOWANIE STRON

Poniedziałek - Piątek

900 - 1300PEDAGOG SZKOLNY

mgr Ewelina Matyja

Godziny dyżurów dla uczniów i rodziców:

Poniedziałek

900 - 1430
Wtorek

900- 1330
Piątek

845 - 1230

ZEBRANIA
12 września 2016
godz. 1730
26 października 2016
godz. 1730
19 grudnia 2016
godz. 1730
Informacja o zagrożeniach.
27 stycznia 2017
godz. 1730
30 marca 2017
godz. 1730
15 maja 2017
godz. 1730
Informacja o zagrożeniach.


Licznik odwiedzin