System punktowy
Zasady ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania (SYSTEM PUNKTOWY)

1. Ustalając śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania uwzględnia się następujące kryteria:
  • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  • postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności,
  • dbałość o piękno mowy ojczystej,
  • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
  • godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
  • okazywanie szacunku innym osobom,
  • przeciwstawianie się przejawom agresji, przemocy i wulgarności,
  • przejawianie aktywności społecznej.

2. W szkole obowiązuje punktowy system oceniania.

3. Uczeń na początku roku szkolnego otrzymuje 100 punktów. W ciągu każdego półrocza może wypracować swoim zachowaniem dodatkowe punkty lub je stracić według zasad podanych w tabelach.

POBIERZ PEŁNĄ TREŚĆ REGULAMINU ZACHOWANIA ORAZ ZASAD USTALANIA OCEN Z ZACHOWANIA.
FB. Gimnazjum w Staniątkach. StaniątkiDołącz do nas.
Logo BIP. Gimnazjum w Staniątkach. Staniątki
GODZINY PRACY

SEKRETARIAT GIMNAZJUM

Poniedziałek - Piątek

800 - 1400

PRZYJMOWANIE STRON

Poniedziałek - Piątek

900 - 1300PEDAGOG SZKOLNY

mgr Ewelina Matyja

Godziny dyżurów dla uczniów i rodziców:

Poniedziałek

900 - 1430
Wtorek

900- 1330
Piątek

845 - 1230

ZEBRANIA
12 września 2016
godz. 1730
26 października 2016
godz. 1730
19 grudnia 2016
godz. 1730
Informacja o zagrożeniach.
27 stycznia 2017
godz. 1730
30 marca 2017
godz. 1730
15 maja 2017
godz. 1730
Informacja o zagrożeniach.


Licznik odwiedzin