Historia Powstania Koła Przyjaciół

Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza i Niepublicznego Gimnazjum im. Św. Wojciecha w Staniątkach

Krótka historia idei powstania i działalności


Rok 1989 przyniósł zmiany, które zdawały się wystarczającym, na owe czasy, fundamentem tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie w małych, lokalnych społecznościach. Szkoła, jako placówka integrująca wokół swoich zadań przeważającą część miejscowego środowiska, wyzwoliła niejako aktywność sporej grupy ludzi bezpośrednio związanych z nauczaniem i wychowaniem dzieci.

W 1990r. szkoły na terenie gminy Niepołomice zostały przejęte przez samorząd terytorialny. Jednym z jego celów w dziedzinie oświaty stała się poprawa kondycji materialnej szkół w takim zakresie, by zlikwidować dwuzmianowość ich pracy. Poprawa warunków lokalowych staniąteckiej szkoły stała się wyzwaniem dla kierującej nią osoby. Warto przypomnieć, że zajęcia dydaktyczne dzieci odbywały się wówczas nie tylko w budynku szkoły, ale także w tzw. ochronce, u Sióstr Służebniczek (grupa zerowa), w salce katechetycznej budynku należącego do Opactwa Benedyktynek ( po powrocie lekcji religii do szkół), w dużej sali Wiejskiego Domu Kultury ( część zajęć wychowania fizycznego), a nawet przejściowo w biurze sołtysa (zajęcia tworzącego się koła komputerowego). Mimo takiego rozlokowania lekcji – co było sporym utrudnieniem dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli, zajęcia odbywały się w dalszym ciągu na dwie zmiany. Trudno było sprawnie zawiadywać całością, choć współpraca z administratorami obiektów układała się dobrze.

Wokół problemów szkoły i jej najbliższego otoczenia skupiać się zaczęła grupa osób, którym rozwój staniąteckiej oświaty leżał głęboko na sercu. Byli to przede wszystkim p. Stanisław Turecki – radny Miasta i Gminy Niepołomice I kadencji, Jan Sowiński, Kazimierz Czajkowski, Danuta Korol, ś.p. Teresa Kuś, Maria Włodarz, Marek Ciastoń – radny Miasta i Gminy I kadencji, Marianna Skąpska – Kantor, Alojza Mech, ś.p. Józef Pilch – sołtys wsi, Michalina Czerw – Kiełbania, Eugeniusz Kuklewicz, Magdalena Klima, Dorota Łach, Grażyna Pardiak, Aleksander Hytroś, Małgorzata Dymara, Jerzy Piórkowski, Zygmunt Czajkowski. Potem dołączali inni.
Wyzwolona energia, we współpracy z organem prowadzącym szkołę, zaowocowała remontem boiska szkolnego i kotłowni, już w 1990r. Konieczność rozbudowy szkoły stała się istotną przyczyną nadania ludzkiej aktywności ram organizacyjnych.

28 lutego 1992r
. doszło do spotkania ludzi wspierających dotychczasową pracę szkoły. Potrzebę zorganizowania stowarzyszenia pomocy szkole zgłosił Stanisław Turecki. Założono komitet organizacyjny stowarzyszenia o nazwie Koło Przyjaciół Szkoły. Na spotkaniu wypracowano szkic koncepcji rozbudowy szkoły w Staniątkach. Już 3 marca 1992r. doszło do spotkania założycieli Koła Przyjaciół Szkoły z Burmistrzem Miasta i Gminy Niepołomice, panem Stanisławem Kracikiem, który pozytywnie przyjął inicjatywę rozbudowy szkoły, obiecał pomoc i współpracę.
30 marca 1992r., na podstawie opracowanego statutu ukonstytuował się zarząd stowarzyszenia w składzie: przewodniczący – Marek Ciastoń, skarbnik – Alojza Mech, sekretarz – Maria Włodarz i członkowie: Jan Sowiński, Stanisław Turecki, Aleksander Hytroś, Jerzy Piórkowski, Teresa Kuś, Danuta Korol, Maria Kleszcz. W skład komisji rewizyjnej weszli: Michalina Czerw – Kiełzania, Eugeniusz Kuklewicz i Józef Pilch. Zebranie walne wszystkich członków upoważniło do zarejestrowania stowarzyszenia w Sadzie Wojewódzkim w Krakowie następujące osoby: Marię Kleszcz, Marka Ciastonia, Stanisława Tureckiego i Marię Włodarz.

1 września 1992r.
Sąd Wojewódzki w Krakowie wydał postanowienie o rejestracji Koła Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach, z siedzibą w Staniątkach. Jako zarząd tymczasowy Koła wpisano: Marka Ciastonia – przewodniczący, Stanisława Tureckiego – zastępca przewodniczącego, Marię Włodarz – sekretarz i Marię Kleszcz – skarbnik.
Warto dodać, że Koło było pierwszą tego typu, oddolnie powstałą organizacją w gminie Niepołomice.

W 1992 r. wykonano fundamenty pod nowy segment szkoły. W czasie wakacji zaadaptowano na potrzeby szkoły dwa nauczycielskie mieszkania, które dotąd znajdowały się w budynku szkoły. Zyskano w ten sposób dwie dodatkowe izby lekcyjne i pomieszczenie na szatnię. Zaczęto budować nową kotłownię na potrzeby centralnego ogrzewania. Przeprowadzono remont biblioteki szkolnej. Zaczęły rosnąć ściany nowej szkoły… i kapitał ludzkich serc oraz umysłów, z którego mogli czerpać i który mogli pomnażać kolejni dyrektorzy placówki we współpracy z organem prowadzącym szkołę. We wszystkich działaniach nad poprawą materialnej i niematerialnej kondycji szkoły uczestniczyli członkowie stowarzyszenia i inni mieszkańcy Staniątek, bacznie obserwujący to, co działo się wokół ich szkoły. Do uroczystego poświęcenia i oddania do użytku jej nowej części doszło w jubileuszowym 1996r. Mijała wówczas 60. rocznica powstania „starej” szkoły. W poprzedzającym czasie Koło pozyskiwało środki finansowe poprzez m.in. organizację stoisk handlowych w czasie Dni Niepołomic, kiermaszy przedświątecznych, zabaw okolicznościowych, rozprowadzanie tzw. cegiełek na budowę szkoły, akcję sztandarową (sztandar szkoły ufundowało społeczeństwo Staniątek), pozyskiwanie sponsorów itp.

Żeby nie dzielić pieniędzy pozyskiwanych przez Radę Rodziców i KPSz ustalono, że obydwa te ciała będą mieć wspólne konto – już założone przez posiadające osobowość prawną KPSz – z subkontem wydzielonym dla rady Rodziców, która miała wspierać poszczególne klasy i szkołę w działalności merytorycznej. Koło skupiać się miało na działalności statutowej. Kolejnym wyzwaniem , jakie stanęło przed stowarzyszeniem była budowa sali gimnastycznej, którą oddano do użytku w grudniu 2000r. W przyszłości stowarzyszenie wzięło na siebie ciężar założenia i prowadzenia niepublicznego gimnazjum w Staniątkach, w budynku podstawówki, od roku szkolnego 2002/2003. W grudniu 2001r. nazwa Koła uzyskała brzmienie: Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Staniątkach. W kwietniu 2004 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Świętego Wojciecha Niepublicznemu Gimnazjum prowadzonemu przez stowarzyszenie oraz poświęcenie sztandaru tej szkoły. W r. 2003 udało się zaadoptować na potrzeby gimnazjum część poddasza budynku szkoły w Staniątkach.

W działalności Koła uczestniczyły aktywnie wymienione już wcześniej osoby, a ponadto od roku 2002 Bartłomiej Krysik, Janusz Guzy, Teresa Kałka, Józefa Klima, Marianna Małek, Lidia Ciastoń, Wiesław Bartnik. Obecnie Koło liczy 46 członków. W roku 2008 Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Na podstawie własnych wspomnień i protokołów zebrań Koła

Maria Kleszcz

3.02.2011r.

FB. Gimnazjum w Staniątkach. StaniątkiDołącz do nas.
Logo BIP. Gimnazjum w Staniątkach. Staniątki
GODZINY PRACY

SEKRETARIAT GIMNAZJUM

Poniedziałek - Piątek

800 - 1400

PRZYJMOWANIE STRON

Poniedziałek - Piątek

900 - 1300PEDAGOG SZKOLNY

mgr Ewelina Matyja

Godziny dyżurów dla uczniów i rodziców:

Poniedziałek

900 - 1430
Wtorek

900- 1330
Piątek

845 - 1230

ZEBRANIA
12 września 2016
godz. 1730
26 października 2016
godz. 1730
19 grudnia 2016
godz. 1730
Informacja o zagrożeniach.
27 stycznia 2017
godz. 1730
30 marca 2017
godz. 1730
15 maja 2017
godz. 1730
Informacja o zagrożeniach.


Licznik odwiedzin