Losowa Fotka
Samorząd

Samorząd Szkolny. Gimnazjum Staniątki


Przewodniczący szkoły:

Aleksandra Oryszczak

Zastępcy przewodniczącego:

Stanisław Pigoń i Maksymilian Wajszle

Członkowie samorządu uczniowskiego:

Dubas Krystian

Iwańska Gabriela

Kostera Krzysztof

Krzysztofek Bartosz

Pietrzyk Lilianna

Ptak Oliwia

Różycki Patryk

Rys Kmil

Siuda Dominik

Smoleń Natalia

Smoleń Sabina

Szafraniec Katarzyna

Taborski Jakub

Wójtowicz Amelia

Miesiąc Zadania
Wrzesień

1. Kampania wyborcza

2. Wybory do Samorządu Szkolnego, ukonstytuowanie SU

3. Zebranie SU, opracowanie planu pracy na rok szkolny 2011/2012

4. Przygotowanie gazetek okolicznościowych i dekoracji w szkolnych korytarzach

5. Konkurs czystości

6. Akcje charytatywne – NAKRĘTKA, zbiórka baterii i telefonów

Październik

1. Ślubowanie klas pierwszych

2. Święto Komisji Edukacji Narodowej

3. Aktualizacja gazetek

4. Konkurs czystości

5. Akcje charytatywne – NAKRĘTKA, zbiórka baterii i telefonów

Listopad

1. Święto Odzyskania Niepodległości - Apel

2. Andrzejki – zabawa integracyjna

3. Aktualizacja gazetek

4. Konkurs czystości

5. Akcje charytatywne – NAKRĘTKA, zbiórka baterii i telefonów

Grudzień

1. Mikołajki

2. Jasełka i uroczysty opłatek z okazji Świąt Bożego Narodzenia

6. Aktualizacja gazetek

7. Konkurs czystości

3. Akcje charytatywne – NAKRĘTKA, zbiórka baterii i telefonów

Styczeń

1. Podsumowanie pracy samorządu za I okres

8. Aktualizacja gazetek

9. Karnawał - dekoracja korytarzy szkolnych

10. Konkurs czystości

2. Akcje charytatywne – NAKRĘTKA, zbiórka baterii i telefonów

Luty

1. Poczta Walentynkowa

2. Aktualizacja gazetek

3. Konkurs czystości

4. Akcje charytatywne – NAKRĘTKA, zbiórka baterii i telefonów

Marzec

1. Dzień Kobiet

2. 1. Dzień Wiosny

11. Aktualizacja gazetek, dekoracja korytarzy szkolnych

12. Konkurs czystości

3. Akcje charytatywne – NAKRĘTKA, zbiórka baterii i telefonów

Kwiecień

1. Światowy Dzień Zdrowia

2. Dzień Ziemi

3. Aktualizacja gazetek

4. Konkurs czystości

5. Akcje charytatywne – NAKRĘTKA, zbiórka baterii i telefonów

Maj

1. Dzień Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja – Apel

5. Aktualizacja gazetek

6. Konkurs czystości

2. Akcje charytatywne – NAKRĘTKA, zbiórka baterii i telefonów

Czerwiec

1. Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2011/2012

2. W czym byliśmy dobrzy, a co się nie udało – podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej (nagrody za pracę na rzecz szkoły)

3. Zakończenie roku szkolnego

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


I. Postanowienia ogólne

1. W Niepublicznym Gimnazjum  im. Świętego Wojciecha w Staniątkach działa Samorząd Uczniowski zwany dalej 'Samorządem'.

2. Samorząd jest wewnątrzszkolną, powszechną organizacją uczniów opartą na zasadzie ich aktywnego udziału w organizowaniu zespołowego życia w szkole.

3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie.

4.Sprawy dotyczące uczniów reprezentują Zarząd Samorządu i Samorządy Klasowe tworzące Radę Samorządu Uczniowskiego.

5. Samorząd jest wybierany przez uczniów w demokratycznych wyborach, zgodnie z przyjętym trybem.

6. Regulamin Samorządu  nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.

II. Organy Samorządu Uczniowskiego

Art. 1

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

a) Samorząd Klasowy

b) Zarząd Samorządu

c)  Rada Samorządu

2. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów w szkole

Art.2

1. W skład Zarządu Samorządu może wchodzić od 5 do 8 osób. Spośród nich wybierani są:

a) przewodniczący

b) zastępca przewodniczącego

c) sekretarz

d) skarbnik

e) rzecznik praw ucznia

f) członkowie wspierający

Art.3

1. W skład Samorządów Klasowych wchodzą:

a) przewodniczący

b) zastępca przewodniczącego

c) skarbnik

III. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

Art. 1

1. Samorząd Uczniowski ustala:

a) roczny plan pracy

b) wybór sekcji i plan ich działania

c) ordynację wyborczą dla nowej kadencji

Art.2

1. Przewodniczący Zarządu Samorządu:

a) reprezentuje Samorząd na forum szkoły i na zewnątrz szkoły

b) kieruje pracą Zarządu Samorządu

c) przydziela zadania poszczególnym sekcjom

d) ściśle współpracuje z opiekunem Samorządu

e) reprezentuje społeczność uczniowską wobec Rady Pedagogicznej, Dyrekcji Szkoły i Rady Rodziców

Art.3

1. Rada Samorządu:

a) zatwierdza plan pracy przygotowany przez Zarząd Samorządu

b) proponuje i zatwierdza zmiany do regulaminu

c) przyjmuje roczne sprawozdania z działalności Samorządu

d) podejmuje uchwały na zebraniach Samorządu

e) występuje w obronie interesów i praw uczniów

f) opiniuje sprawy przysługujące opinii Samorządu

Art.4

1. Samorząd ma prawo do:

a) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d) organizacji działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, turystyczno-krajoznawczej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, w porozumieniu z opiekunem Samorządu lub Dyrektorem Szkoły,

e) redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

f) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego,

g) wyrażania opinii i wnioskowanie do Dyrektora Szkoły w sprawie nagradzania i karania uczniów.

h) wyrażania opinii dotyczących spraw uczniowskich,

i) udzielania poręczenia za ucznia w celu wstrzymania wymierzonej kary,

j) rozstrzygania konfliktów między uczniami,

k) organizowania zajęć w czasie wolnym od zajęć szkolnych po uzyskaniu akceptacji opiekuna Samorządu lub dyrektora Szkoły,

l) dysponowania środkami finansowymi będącymi w jej posiadaniu, po uzyskaniu akceptacji opiekuna Samorządu lub dyrektora Szkoły,

m) współdziałania z Dyrektorem Szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków nauki i udzielaniu pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji,

n) opiniowania szkolnego zestawu programów nauczania, programu wychowawczego oraz programu profilaktyki szkoły,

IV. Zadania Samorządu Uczniowskiego

1. Do zadań Samorządu należy:

a) dbanie o dobre imię szkoły i wzbogacanie jej tradycji,

b) mobilizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w Statucie Szkoły,

c) współudział w rozwijaniu zainteresowań w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych,

d) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły,

e) inspirowanie uczniów do udziału w pracach społeczno-porządkowych na rzecz szkoły i środowiska,

f) organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów mających trudności w nauce,

V. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego

1. Rolą opiekuna jest doradzanie i pomaganie Samorządowi w realizacji jego zadań.

2. Pośredniczy między nauczycielami a uczniami.

3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.

4. Podejmuje mediacje w sytuacjach konfliktowych.

5. Ma prawo zwołać zebranie Samorządu.

6. Opiekun jest jedyną osobą do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością Samorządu.

7. Opiekun może spośród nauczycieli wybrać swojego zastępcę. Jego kandydaturę opiniuje i zatwierdza Rada Samorządu.

8. Może zostać odwołany przez Radę Samorządu.

VI. Źródła pozyskiwania środków finansowych

1. Fundusze pochodzące od sponsorów.

2. Organizacja różnych akcji np. kiermasze świąteczne.

3. Każda wpłata zostaje potwierdzona pisemnie przez skarbnika Samorządu.

VII. Tryb przeprowadzenia wyborów

Art. 1

1. Kadencja organów Samorządu trwa rok, kadencja opiekuna i Zarządu Samorządu trwa 2 lata.

Art.2

1. Samorząd klasowy wybierają wszyscy uczniowie danego zespołu klasowego.

2. Samorząd Klasowy jest wybierany spośród wszystkich zgłoszonych przez uczniów klasy kandydatów.

3. Samorząd klasowy może być wybierany w głosowaniu:

a) tajnym,

b) jawnym

4. Za organizację i przebieg wyboru Samorządu Klasowego odpowiedzialny jest wychowawca klasy.

5. Wybory Samorządu Klasowego dokonuje się na dany rok szkolny, nie później niż do 20 września danego roku.

Art.3

1. Wybory do Samorządu odbywają się w sposób demokratyczny i jawny w okresie od maja do czerwca.

2. Wybory przeprowadza się według następujących zasad:

a) kandydat , aby zostać wpisanym na listę wyborczą musi zebrać poparcie co najmniej 3 nauczycieli i przedstawić je komisji wyborczej w określonym przez komisję czasie

b) poparcie wyrażone jest pisemnym podpisem nauczycieli,

c) głosowanie odbywa się w sposób tajny, na specjalnie przygotowanych kartkach do głosowania z pieczątką Samorządu Uczniowskiego,

d) uprawnieni do głosowania są wszyscy uczniowie szkoły,

e) przewodniczącym zostaje ten kandydat, który w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów,

f) członkami Zarządu Samorządu zostają uczniowie (6 osób), którzy w głosowaniu uzyskali kolejno największą liczbę głosów,

g) jeżeli kolejni kandydaci uzyskali tę samą liczbę głosów co szósty kandydat, to do Zarządu wchodzą wszyscy z tą samą liczbą głosów, a skład ulega powiększeniu o tę liczbę członków Zarządu Samorządu,

h) wybory przeprowadza komisja wyborcza powołana przez ustępujący Samorząd Uczniowski.

Art.4

1. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu Samorządu kandydatury wybiera się spośród osób, które w ostatnich wyborach nie zakwalifikowały się do Zarządu (decyduje liczba zdobytych głosów)

Art.5

1. Uczniowie mają prawo do wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ogółu zatrudnionych nauczycieli.

2. Opiekunem zostaje nauczyciel, który w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów.

VIII. Tryb odwołania uczniów z pełnionych funkcji

Art.1

1. Z Rady Samorządu można wykluczyć uczniów, którzy:

a) nie przestrzegają Statutu Szkoły

b) lekceważą obowiązki ucznia

c) lekceważą obowiązki związane z funkcją pełnioną w Samorządzie,

d) zachowują się niekulturalnie, są dokuczliwi, agresywni wobec innych uczniów i pracowników szkoły.

Art.2

1. Odwołanie ucznia z pełnionej funkcji przez niego w Zarządzie Samorządu Uczniowskiego może nastąpić na wniosek:

a) ucznia - rezygnacja własna

b) innych uczniów

c) opiekuna Samorządu Uczniowskiego

d) pracowników szkoły

e) Dyrektora Szkoły

2. Wniosek w formie pisemnej lub ustnej składa się u przewodniczącego lub opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Art.3

1. Na najbliższym zebraniu Samorządu Uczniowskiego uczeń zostaje zapoznany z wnioskiem o odwołaniu z pełnionej funkcji oraz argumentami przemawiającymi na jego niekorzyść

Art. 4

1. Uczeń ma prawo odwołania od zarzutów:

a) zbiera argumenty (swoje osiągnięcia, pomysły, opinie nauczycieli i pracowników szkoły dla własnej obrony) b) uczeń ma 7 dni na zgromadzenie dokumentów (może porosić o pomoc wybraną przez siebie osobę) i przedstawienie ich na zebranie

Art.5

1. Zarząd Samorządu może zastosować wobec ucznia środek w postaci kary lub wykluczenia.

2. System kar obejmuje:

· indywidualne, ustne upomnienie przez opiekuna SU w obecności jednego przedstawiciela Zarządu,

· upomnienie na forum całego Zarządu (z określeniem czasu na poprawę)

· przydzielenie zadania 'ostatniej szansy'(równocześnie z upomnieniem)

· wykluczenie

Art.6

1. Fakt wykluczenia ucznia z Zarządu zostaje odnotowany w zeszycie.

Art.7

1. Uczeń usunięty z prac obecnego Zarządu nie może kandydować w następnych wyborach.

IX. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

2. Plan pracy.

3. Zeszyt sprawozdań z działalności i posiedzeń Samorządu.

X. Przepisy końcowe

Art.1

1. Regulamin jest uchwalany w głosowaniu jawnym na zebraniu Rady Samorządu.

2. Zebranie Rady Samorządu może wprowadzić zmiany lub uzupełnienia do regulaminu na wniosek uczniów szkoły, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne ze Statutem Szkoły.

3. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności 50% + 1 osób uprawnionych do głosowania.

Art.2

1. Posiedzenia i zebrania mogą być zwołane na wniosek przewodniczącego lub opiekuna Samorządu.

2. W zebraniu Samorządu może wziąć udział, każdy uczeń po uprzednim zgłoszeniu u przewodniczącego lub opiekuna.

Art.3

1. Uczniowie występujący w obronie praw ucznia nie mogą być z tego powodu oceniani negatywnie.

Art.4

1. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Rada Pedagogiczna na wspólnym posiedzeniu z Zarządem Samorządu.

2. Dyrektor szkoły może zapraszać przedstawicieli Samorządu na posiedzenia Rady Pedagogicznej.

Art.5

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia.
FB. Gimnazjum w Staniątkach. StaniątkiDołącz do nas.
Logo BIP. Gimnazjum w Staniątkach. Staniątki
GODZINY PRACY

SEKRETARIAT GIMNAZJUM

Poniedziałek - Piątek

800 - 1400

PRZYJMOWANIE STRON

Poniedziałek - Piątek

900 - 1300PEDAGOG SZKOLNY

mgr Ewelina Matyja

Godziny dyżurów dla uczniów i rodziców:

Poniedziałek

900 - 1430
Wtorek

900- 1330
Piątek

845 - 1230

ZEBRANIA
12 września 2016
godz. 1730
26 października 2016
godz. 1730
19 grudnia 2016
godz. 1730
Informacja o zagrożeniach.
27 stycznia 2017
godz. 1730
30 marca 2017
godz. 1730
15 maja 2017
godz. 1730
Informacja o zagrożeniach.


Licznik odwiedzin